Konzertrepertoire

J. S. BACH BWV 4
BWV 19
BWV 21
BWV 39
BWV 47
BWV 51 Jauchzet Gott in allen Landen
BWV 52
BWV 68
BWV 74
BWV 80 Eine feste Burg ist unser Gott
mehr...