György Ligeti

Mifiso la sodo

Titel
Mifiso la sodo
Untertitel
revidierte Fassung
Entstehung
1951
Verlag