György Ligeti

Polifon gyakorlat

Titel
Polifon gyakorlat
Untertitel
Entstehung
1943
Verlag